Re: STATUT

Awatar użytkownika
ZAP
Posty: 207

Re: STATUT

Postautor: ZAP » 23 sie 2017, 14:59

STATUT_tekst_jednolity_30_10_2019.pdf
(303.64 KiB) Pobrany 17 razy

Tekst Jednolity Statutu Stowarzyszenia
"Związek Artystów Plastyków"
Uwzględniający zmiany na mocy Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Związku Artystów Plastyków z dnia 2.12.2017r.

STATUT STOWARZYSZENIA ZWIĄZKU ARTYSTÓW PLASTYKÓW
Rozdział I
[Postanowienia ogólne]
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Związek Artystów Plastyków w dalszej części Statutu zwany "Związkiem".
2. Siedzibą Związku jest adres zamieszkania Prezesa Zarządu Krajowego Związku Artystów Plastyków.
§2
Związek jest zawiązany na czas nieograniczony. Związek posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U z 2015 r., poz. 1393 ze. zm.) oraz niniejszego Statutu.
§3
1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Związek może działać również poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym danego kraju.
3. Związek może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, o ile przynależność do nich pozostaje w zgodzie z celami i interesem Związku. Zasady przynależności Związku do innych organizacji nie mogą być sprzeczne ze Statutem Związku.
4. Związek może zawierać porozumienia o współpracy z innymi stowarzyszeniami o ile te pozostają w zgodzie z celami i interesem Związku. Zawarte porozumienia muszą być zgodne ze statutem Związku.
5. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu jego członków.
§4
1. Zarząd Krajowy Związku używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: ,,Związek Artystów Plastyków", po środku: ,,Zarząd Krajowy" oraz pieczęci podłużnej z nazwą i adresem siedziby Związku oraz nr. NIP
2. Związek może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Rozdział II
[Cele i sposoby ich realizacji]
§5
Celem Związku jest:
1. reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i artystycznych jego członków;
2. podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych i artystycznych jego członków;
3. promocja, rozwijanie i inspirowanie działań artystycznych związanych z różnymi środowiskami twórczymi;
4. propagowanie kultury i sztuki narodowej zagranicą;
5. prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinie sztuk plastycznych wśród dzieci, młodzieży oraz seniorów;
6.prowadzenie działalności charytatywnej;
7. prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w zakresie kultury i sztuki dla różnych grup społecznych.
§6
Związek realizuje swoje cele poprzez:
1. promocję osiągnięć zawodowych i artystycznych członków Związku w kraju i zagranicą;
2. organizowanie plenerów i warsztatów artystycznych, spotkań twórczych i wystaw;
3. propagowanie i wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego;
4. współpracę z Organizacjami Samorządu Terytorialnego oraz organizacjami i instytucjami twórczymi w kraju i zagranicą;
5. propagowanie kultury, sztuki i działalność edukacyjną w zakresie sztuk plastycznych w różnych środowiskach, z uwzględnieniem osób w wieku emerytalnym oraz dzieci i młodzieży;
6. propagowanie kultury i sztuki narodowej zagranicą w ramach współpracy z instytucjami kultury i organizacjami twórczymi zagranicą;
7.prowadzenie działań związanych z pozyskiwaniem darczyńców i mecenasów sztuki.
Rozdział III
[Członkowie Związku]
§7
Członkowie Związku dzielą się na:
1. członków zwyczajnych;
2. członków wspierających;
3. członków honorowych zwyczajnych i nadzwyczajnych.
§8
1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, niekarane i niepozbawione praw publicznych, mogące być członkami innych stowarzyszeń twórczych, posiadające dorobek twórczy oraz popierające cele określone w niniejszym Statucie.
2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Związku na zasadach obowiązujących polskich obywateli.
3. Członkowie Związku z tytułu pełnienia swoich funkcji, w szczególności funkcji w Zarządzie Krajowym lub Zarządzie Oddziału nie mogą otrzymywać wynagrodzenia.
§9
1. W celu uzyskania członkostwa w Związku Kandydat na członka Związku składa do Zarządu Krajowego Związku:
1.1. pisemną deklarację chęci przystąpienia do Związku w charakterze członka zwyczajnego lub wspierającego,
1.2. zobowiązanie do przestrzegania Statutu i uchwał władz Związku,
1.3. dokumenty przedstawiające dorobek artystyczny,
1.4. zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją działań statutowych Związku.
3. Szczegółowy zakres dokumentów wymaganych do złożenia przez kandydata na członka Związku zawiera Regulamin przyjęć w poczet członków Związku.
4. Zarząd Krajowy dwa razy w roku przeprowadza procedurę przyjęcia nowych członków. W tym celu powołuje z pośród członków Komisję Artystyczną Związku i przedstawia jej do oceny nadesłane dokumenty prezentujące dorobek artystyczny kandydatów.
5. W oparciu o opinię Komisji Artystycznej Zarząd Krajowy Związku podejmuje decyzję w formie uchwały o przyjęciu w poczet członków Związku. O swojej decyzji Zarząd Krajowy powiadamia zainteresowanego w terminie 14 dni od podjęcia uchwały. Decyzja winna mieć formę pisemną.
6. Od uchwały Zarządu Krajowego w sprawie przyjęcia bądź nieprzyjęcia w poczet członków Związku przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Związku w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania kandydatowi przysługuje prawo ponownego kandydowania w poczet członków Związku po upływie minimum jednego roku od dnia wydania uchwały przez Walne Zgromadzenie Związku.
§10.
1. Podstawowymi prawami członka zwyczajnego Związku są:
1.1. uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach Związku;
1.2. czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich władz Związku;
1.3. udział w działalności Związku;
1.4. zgłaszania do organów Związku wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i uzyskania informacji o sposobie ich załatwienia;
1.5. prawo uczestniczenia w podejmowanych przez Związek działaniach socjalnych na zasadach określonych przez Związek;
1.6. prawo uczestniczenia w wystawach, konkursach, plenerach, sympozjach i innych podobnych działaniach organizowanych przez Związek zgodnie z ich regulaminami;
1.7. korzystanie z pomocy doradczej lub czynnej ze strony władz Zarządu Krajowego lub Oddziału Związku w zakresie działalności artystycznej;
1.8. skupianie się w grupy twórcze lub sekcje tematyczne;
1.9. zadeklarowanie chęci przynależności do dowolnego Oddziału Związku;
1.10 członkowie Związku znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą zgłaszać do Zarządu Krajowego wniosek o zwolnienie ze składek członkowskich na bieżący rok.
2. Podstawowymi obowiązkami członka zwyczajnego Związku są:
2.1. przestrzeganie i stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów Związku, uchwał i postanowień władz Związku;
2.2. regularne opłacanie składek członkowskich i świadczeń uchwalonych przez władze Związku;
2.3. działalność twórcza w dziedzinie plastyki;
2.4. współdziałanie w realizacji celów statutowych Związku;
2.5. przestrzeganie zasad etyki zawodowej, współżycia koleżeńskiego i solidarności organizacyjnej.
§11
1. Ustanie członkostwa następuje na skutek:
1.1. złożenia Zarządowi Krajowemu Związku pisemnej rezygnacji z członkostwa;
1.2. utraty przez członka zdolności do czynności prawnych lub utraty praw publicznych;
1.3. wykluczenia;
1.4. śmierci członka;
1.5. utraty bytu przez członka Związku będącego osobą prawną.
2. Wykluczenie z członkostwa w Związku następuje w przypadku:
2.1. zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy;
2.2. postępowania sprzecznego z niniejszym Statutem;
2.3. postępowania, które godzi w dobre imię Związku;
2.4. działania na szkodę Związku.
3. O wykluczeniu z członkostwa w Związku z powodów, o których mowa w ust. 2 decyduje Zarząd Krajowy w formie uchwały podjętej z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego lub na wniosek Zarządu Oddziału. Przed podjęciem uchwały Zarząd Krajowy umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu Krajowego. Zarząd Krajowy powiadamia zainteresowanego pisemnie o treści uchwały oraz o prawie i trybie złożenia odwołania w terminie 14 dni od dnia jej powzięcia.
4. Ustanie członkostwa z przyczyn określony w ust. 1 pkt. 1.1 – 1.2 powyżej stwierdza Zarząd Krajowy w formie uchwały, postanowienie ust. 3 zdanie ostatnie stosuje się odpowiednio.
5. Od uchwał Zarządu Krajowego, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Związku w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Związku jest ostateczna, a do czasu rozpatrzenia odwołania, które winno nastąpić na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Związku, członek Związku zachowuje wszystkie prawa członkowskie.
§12
1. Członkiem wspierającym Związku może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca wsparcie finansowe dla Związku lub czynnie uczestnicząca w działalności Związku zgodnie z Statutem Związku i zasadami współżycia koleżeńskiego.
2. Przyjęcia osoby w poczet członków wspierających Związku dokonuje Zarząd Krajowy w drodze uchwały.
3. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości, jednak nie niższej od wysokości składki ustalonej dla członków zwyczajnych.
4. Członek wspierający dysponuje głosem doradczym na Walnym Zgromadzeniu Członków Związku, nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego.
5. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Związek. Prawo to nie dotyczy prac i imprez związanych z prowadzeniem działalności twórczej.
4. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11 Statutu.
§13
1. Członkiem honorowym zwyczajnym może być osoba będąca członkiem zwyczajnym Związku, której godność tę nada Walne Zgromadzenia Członków Związku za szczególne zasługi dla Związku.
2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Związku godności członka honorowego nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
3. Walne Zgromadzenie Związku może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust. 2 Statutu.
4. Członek honorowy jest zwolniony ze składki członkowskiej.
5. Członkiem honorowym nadzwyczajnym Związku może być osoba fizyczna lub prawna, której godność tę nada Walne Zgromadzenia Członków Związku za szczególne zasługi dla Związku.
6. Członek honorowy nadzwyczajny dysponuje głosem doradczym na Walnym Zgromadzeniu Członków Związku, nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego.
7. Członek honorowy nadzwyczajny ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Związek.
Rozdział IV
[Organy Związku]
§14
1. Organami Związku są:
1.1. Walne Zgromadzenie Członków Związku;
1.2. Zarząd Krajowy;
1.3. Komisja Rewizyjna;
1.4. Sąd Koleżeński.
§15
1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Członków Związku. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Związku zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu Krajowego nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym. Pierwsze w roku kalendarzowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Związku odbywa się w pierwszym kwartale roku.
3. Zarząd Krajowy zawiadamia członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Związku przynajmniej na 14 dni przed jego terminem.
4. Zarząd Krajowy zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Związku z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub 1/3 wszystkich członków zwyczajnych Związku. Zarząd Krajowy zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Związku w terminie 14 dni od otrzymaniu wniosku, a termin jego odbycia musi przypadać w ciągu 2 do 6 miesięcy od chwili złożenia wniosku.
5. W przypadku niewysłania przez Zarząd Krajowy zawiadomień o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Związku w terminie do dnia 15stego lutego każdego roku albo niewysłania zawiadomień o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Związku w terminie 14 dni (jak w ust. 4) od daty otrzymania wniosku uprawnionego podmiotu, władnym jest je zwołać Komisja Rewizyjna w terminie 14 dni od upływu okresu, o którym mowa powyżej, przy czym termin odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Związku musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili jego zwołania przez Komisję Rewizyjną, natomiast odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Związku musi przypadać w terminie, o którym mowa w ust. 2.
6. Do żądania zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Związku dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd Krajowy obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd Krajowy o inne punkty.
7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Związku obraduje nad sprawami dla, których zostało zwołane.
8. W Walnym Zgromadzeniu Członków Związku biorą udział:
8.1. członkowie zwyczajni w tym honorowi zwyczajni z głosem decydującym;
8.2. członkowie wspierający, honorowi nadzwyczajni i zaproszeni goście z głosem doradczym.
§16
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Związku należy:
1.1. wybór członków Zarządu Krajowego;
1.2. wybór członków Komisji Rewizyjnej;
1.3. wybór członków Sądu Koleżeńskiego;
1.4. uchwalanie programów organizacyjnych i finansowej działalności Związku;
1.5. uchwalanie regulaminów działania Zarządu Krajowego i Komisji Rewizyjnej Związku;
1.6. przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Zarządu Krajowego;
1.7. przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Krajowego z działalności poprzedniego roku, a w roku kończącym kadencję, za okres od początku roku, w którym upływa kadencja Zarządu Krajowego do końca kadencji;
1.8. udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi Krajowemu;
1.9. przyjmowanie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego;
1.10. uchwalenie Statutu Związku lub jego zmiany;
1.11. nadawanie członkostwa honorowego Związku;
1.12. ustalanie wysokości składek członkowskich;
1.13. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Związku i sposobu przeznaczenia jego majątku;
1.14. podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
2. Walne Zgromadzenie Członków Związku pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zgromadzenie Członków Związku zmieniony lub rozszerzony.
3. Walne Zgromadzenie Członków Związku po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Krajowego wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenie Członków Związku, który dalej prowadzi obrady. Następnie zostają wybrani przez Członków Walnego Zgromadzenia protokolant i Komisja Skrutacyjna, która wybiera z pośród wybranych członków przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
4. Członkowie Związku ustanowieni pełnomocnikami dla innych członków Związku zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu przekazują pełnomocnictwa Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który po ich zaprotokołowaniu przekazuje je do Komisji Skrutacyjnej
§17
1. Uchwały wszystkich organów Związku zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2. Członkowie Związku mają prawo udzielenia pełnomocnictwa innemu członkowi Związku do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków Związku i głosowania w swoim imieniu w przypadku niemożliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków Związku. Jeden członek może być pełnomocnikiem dla nie więcej niż dziesięciu członków Związku. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności oraz dołączone do listy obecności i przekazane Komisji Skrutacyjnej. §16 ust.4
3. Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia Członków Związku nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków (uwzględniając zgłoszone pełnomocnictwa) wówczas w terminie drugim uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez obecnych członków.
4. Zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia jest ogłoszone na oficjalnej stronie internetowej, wysłane drogą elektroniczną lub drogą pisemną na 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
5. Zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia obejmuje oba terminy.
6. Drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków Związku powinien zostać wyznaczony nie wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.
7. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Krajowego w przypadku uchwał podejmowanych przez Zarząd Krajowy Związku, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w przypadku uchwał podejmowanych przez Komisję Rewizyjną, bądź w przypadku Walnego Zgromadzenia Członków Związku - Przewodniczącego Walnego Zgromadzenie Członków Związku.
§18
1. Wyboru Zarządu Krajowego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego dokonuje Walne Zgromadzenie Członków Związku spośród członków zwyczajnych Związku w głosowaniu tajnym. Walne Zgromadzenie Członków Związku może zarządzić w drodze uchwały głosowanie jawne.
2. Kadencja Zarządu Krajowego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa pięć lata od chwili wyboru nowego składu Zarządu Krajowego, Komisji Rewizyjnej Związku i Sądu Koleżeńskiego. W Zarządzie Krajowym, Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim można uczestniczyć przez nieograniczoną liczbę kadencji.
3. Walne Zgromadzenie Członków Związku wybiera członków Zarządu Krajowego i Komisji Rewizyjnej, którzy spośród siebie dokonują wyboru Prezesa Zarządu Krajowego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz osób powołanych do pełnienia pozostałych funkcji w Zarządzie Krajowym i Komisji Rewizyjnej.
4. Mandat członka Zarządu Krajowego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a) ustania członkostwa w Związku;
b) pisemnej rezygnacji;
c) odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków Związku uchwalą podjętą większością 2/3 głosów.
5. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Krajowego, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego przed upływem kadencji Walne Zgromadzenie Członków Związku dokonuje uzupełnienia składu w drodze tzw. kooptacji, na okres do upływu kadencji, w pierwszej kolejności spośród kandydatów zgłoszonych do Zarządu Krajowego, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego na poprzednim Walnym Zgromadzeniu Członków Związku podczas, którego dokonywano wyborów, według kolejności uzyskanych przez nich głosów. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danego organu Związku.
§19
1. Zarząd Krajowy składa się z pięciu do siedmiu członków.
2. Po wyborze na Walnym Zgromadzeniu Członków Związku członkowie Zarządu Krajowego dokonują wyboru spośród siebie: Prezesa, jednego lub dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
3. Pracami Zarządu Krajowego kieruje Prezes Zarządu Krajowego. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes Zarządu Krajowego.
4. Członkowie Zarządu Krajowego nie mogą pełnić funkcji w pozostałych organach Związku.
§20
1. Do zakresu działania Zarządu Krajowego należy:
1.1. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Związku;
1.2. kierowanie bieżącą pracą Związku i zarządzanie jego majątkiem;
1.3. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia lub nieprzyjęcia w poczet członków Związku i ustania członkostwa;
1.4. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;
1.5. składanie pisemnych sprawozdań z działalności Związku;
1.7. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Związku na zasadach określonych w Rozdziale IX Statutu;
1.8. uchwalanie regulaminów wykonawczych ;
1.9. kierowanie bieżącą pracą Związku;
1.10. opracowanie polityki finansowej;
1.11. podejmowanie decyzji o sposobie podziału składki członkowskiej.
2. Zarząd Krajowy zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarządu Krajowego zawiadamia się na 14 dni przed terminem posiedzenia Zarządu Krajowego.
3. Szczegółowe zasady działania Zarządu Krajowego określa regulamin Zarządu Krajowego zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Członków Związku.
§21
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków.
2. Po wyborze na Walnym Zgromadzeniu Członków Związku członkowie Komisji Rewizyjnej dokonują wyboru spośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
3.1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu Krajowego oraz wszystkich Oddziałów Związku;
3.2. składanie sprawozdań z kontroli Walnemu Zgromadzeniu Członków Związku i zgłaszanie wniosków o przyjęcie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i o udzielenie absolutorium Zarządowi Krajowemu;
3.3. przedstawienie Zarządowi Krajowemu protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
3.4. wystąpienie do Zarządu Krajowego lub Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniami złożenia przez Zarząd Krajowy lub Zarząd Oddziału wyjaśnień;
3.5. składanie wniosku o zwołanie Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Związku w sytuacji określonej w§ 15 ust. 5.
4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Związku.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
5.1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z członkami tego organu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
5.2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
6. Każdy członek Komisji Rewizyjnej składa oświadczenie o spełnieniu warunków pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej określonych w § 21 ust. 5.1. -5.2.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych organach Związku.
§22
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Krajowego.
§23
1. Sąd Koleżeński jest niezawisłą władzą Związku.
2. Sąd Koleżeński składa się z 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Związku.
§24
1. Sąd Koleżeński na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Sąd Koleżeński orzeka w systemie dwuinstancyjnym.
3. Tryb działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Związku.
4. Sąd Koleżeński podejmuje decyzje w formie orzeczeń z uzasadnieniem.
§25
1. Sprawę do Sądu Koleżeńskiego może wnieść każdy członek Związku lub organ Związku na podstawie pisemnej skargi.
2. Wniesiona sprawa winna być rozpatrzona najdalej w ciągu trzech miesięcy od dnia wniesienia skargi.
3. Członek Związku nie może zostać ukarany po upływie 3 lat od dnia ujawnienia jego nagannego czynu.
4. Sąd Koleżeński decyduje o przyjęciu sprawy do rozstrzygnięcia uchwałą podjętą w składzie 3-osobowym. W przypadku nieprzyjęcia sprawy do rozpoznania Sąd Koleżeński informuje podmiot, który złożył skargę o przyczynie pisemnie. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego w takim przypadku służy uprawnionemu, o którym mowa w zdaniu poprzednim odwołanie do pełnego składu Sądu Koleżeńskiego, złożone w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o nieprzyjęciu sprawy do rozpatrzenia; odwołanie złożone po terminie jest bezskuteczne.
§26
1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1.1. orzekanie w sprawach przeciwko członkom Związku naruszającym postanowienia Statutu i zasady etyki zawodowej;
1.2. orzekanie w sprawach dotyczących członków władz oraz w sprawach kompetencji tych władz związanych z wykonywaniem nadanych im uprawnień;
1.3. rozstrzyganie sporów między członkami Związku;
1.4. składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków Związku oraz przedstawianie swoich orzeczeń Zarządowi Krajowemu.
§27
1. Sąd Koleżeński w pierwszej instancji w sprawach określonych w § 26 ust. 1.1. -1.3. Statutu, orzeka w składzie trzyosobowym, a w składzie tym uczestniczy Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub Wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego. Od orzeczeń tych służy odwołanie do Sądu Koleżeńskiego orzekającego w składzie pełnym.
2. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wydane w wyniku rozpoznania odwołania są ostateczne.
§28
1. Sąd Koleżeński orzeka następujące kary:
1.1. upomnienia;
1.2. nagany;
1.3. zakazu pełnienia funkcji w organach Związku oraz w Oddziałach Związku na okres do końca kadencji;
1.4. zawieszenia w prawach członka na okres od 6 miesięcy do 3 lat;
1.5. wykluczenia ze Związku bezpowrotnie lub z określeniem terminu możliwości ubiegania się o ponowne przyjęcie do Związku po upływie okresu 1-3 lat;
1.6. pozbawienia honorowego członkostwa Związku.
2. Sąd Koleżeński może orzekać karę dodatkową podania orzeczenia do publicznej wiadomości na forum związkowym, a także wezwać winnego do naprawienia wyrządzonej szkody lub zadośćuczynienia na rzecz osoby pokrzywdzonej.
Rozdział V
[Oddziały Związku]
§29
1. Oddział jest jednostką terenową Związku na obszarze, na których mieszka lub pracuje co najmniej 6 członków Związku.
2. Oddział Związku prowadzi działalność statutową na terenie swojego działania.
§30
1. Oddziały Związku powoływane są na wniosek zainteresowanych członków Związku w ilości nie mniejszej niż wskazana w § 29 ust. 1 Statutu, przez Zarząd Krajowy, który zatwierdza teren i zakres działania oraz siedzibę Oddziału Związku, w drodze uchwały.
2. Zarząd Krajowy zgłasza powołaną jednostkę terenową zwaną dalej Oddziałem Związku do Sądu Rejestrowego.
3. Oddziały Związku nie posiadają osobowości prawnej.
4. Szczegółową organizację i sposób działania Oddziałów Związku określa regulamin uchwalony przez Zarząd Krajowy Związku.
§31
1. Władzami Oddziału Związku są:
1.1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału;
1.2. Zarząd Oddziału.
2. Najwyższą władzą Oddziału Związku jest Walne Zgromadzenie Członków Oddziału.
3.Walne Zgromadzenie Członków Oddziału odbywa się nie rzadziej niż raz w roku.
4. Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, zwołuje Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy, na żądanie Zarządu Krajowego, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Oddziału Związku. Zarząd Oddziału zawiadamia członków Oddziału w formie pisemnej lub elektronicznej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:
5.1. uchwalanie programu działania Oddziału Związku;
5.2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału;
5.3. wybieranie i odwoływanie członków Zarządu Oddziału.
6. O terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków Oddziału w formie pisemnej lub elektronicznej na 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału.
7. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków w składzie:
7.1. Prezes Oddziału;
7.2. Skarbnik;
7.3. Sekretarz.
8. Kadencja Zarządu Oddziału trwa 5 lat.
9. Członkowie Zarządu Oddziału powoływani są przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału w drodze uchwały zapadającej zwykłą większością głosów.
10. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Oddziału. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Oddziału.
11. Członkowie Zarządu Oddziału nie mogą otrzymywać wynagrodzenia w związku z pełnionymi przez nich funkcjami.
12. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
12.1. reprezentowanie, kierowanie działalnością i gospodarowanie środkami przekazanymi przez Zarząd Krajowy;
12.2. składanie sprawozdań z działalności Oddziału Związku na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału i na Walnym Zgromadzeniu Związku;
12.3. rozpatrywanie deklaracji członków Związku w sprawie członkostwa w Oddziale;
12.4. wnioskowanie do Zarządu Krajowego Związku w sprawie wykluczenia członków Związku.
13. Oddziały Związku rozwiązywane są przez Zarząd Krajowy w drodze uchwały w przypadku zmniejszenia się liczby członków Oddziału Związku poniżej przewidzianej w Statucie.
14. Zarząd Krajowy po zatwierdzeniu rozwiązania Oddziału Związku powołuje w drodze uchwały likwidatora Oddziału Związku. Majątek pozostały po likwidacji Oddziału Związku przechodzi do majątku Związku.
Rozdział VI
[Grupy twórcze i sekcje tematyczne]
§32
Członkowie Związku mogą skupiać się w grupach twórczych lub sekcjach tematycznych. Grupy twórcze i sekcje tematyczne powołuje Zarząd Krajowy w drodze uchwały na wniosek zainteresowanych członków Związku. Zakres działania grup twórczych i sekcji tematycznych określają stosowne regulaminy zatwierdzone przez Zarząd Krajowy.

Rozdział VII
[Zasady uczestnictwa Związku w innych organizacjach]
§33
1. Związek może dołączać do innych krajowych i międzynarodowych organizacji mających cele podobne do celów statutowych Związku, a w szczególności do wszelkiego rodzaju stowarzyszeń twórców i artystów.
2. O uczestnictwie w organizacji krajowej lub międzynarodowej decyduje Zarząd Krajowy w formie uchwały.
3. Uchwała Zarządu Krajowego w sprawie członkostwa w organizacji krajowej lub międzynarodowej zapada na zasadach, o których mowa w § 17 Statutu.
4. Związek dołączając do organizacji krajowej lub międzynarodowej jako członek działa na zasadach przewidzianych w tamtejszych statutach i regulaminach, podporządkowując się wszelkim regulacjom organizacji do której dołącza, które nie są sprzeczne z postanowieniami Statutu Związku.
Rozdział VIII.
[Majątek, działalność Związku, sposób reprezentacji Związku i Oddziału Związku]
§34
1. Majątek Związku tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Związku.
2. Majątek Związku pochodzi z:
2.1. składek członkowskich;
2.2. dotacji;
2.3. środków otrzymanych od darczyńców;
2.4. darowizn;
2.5. zapisów i spadków;
2.6 dochodów z majątku;
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane na konto Związku do dnia 30 czerwca każdego roku. Nowo przyjęci członkowie Związku wpłacają składki w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Związku.
4. Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Majątkiem i funduszami Związku gospodaruje Zarząd Krajowy.
6. Następujące czynności zarządu majątkiem Związku wymagają zgody Walnego Zgromadzenia Członków Związku:
6.1. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości;
6.2. nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce;
6.3. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki;
6.4. wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Związku na okres dłuższy niż 3 lata;
6.5. przyjęcie lub odrzucenie spadku.
§35
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej: osobami bliskimi).
2. Przekazywania majątku Związku na rzecz jego: członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich.
3. Wykorzystywania majątku Związku na rzecz jego: członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Związku.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Związku, członkowie jego organów, jego pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 36
1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Związku, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, upoważniony jest Prezes Zarządu Krajowego lub Wiceprezes Zarządu Krajowego.
2. Do składania oświadczeń woli w pozostałych sprawach Związku, o których nie ma mowy w ust. 1 powyżej, upoważniony jest każdy członek Zarządu Krajowego, jednoosobowo.
3.Zasady składania oświadczeń woli w sprawach Oddziału Związku określa Regulamin Oddziału.
Rozdział IX
[Przepisy końcowe)
§37
Statut niniejszy może być zmieniony wyłączne przez Walne Zgromadzenie Członków Związku na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Związku. Jeżeli w pierwszym terminie nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków (uwzględniając zgłoszone pełnomocnictwa), wówczas w drugim terminie, uchwała może być podjęta zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien zostać wyznaczony nie wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.
§ 38
1. Związek może być rozwiązany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Związku powziętej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Związku.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Krajowego, jeśli Walne Zgromadzenie Członków Związku nie wyznaczy innych likwidatorów.
3. Pozostały po likwidacji majątek Związku, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Związku o likwidacji Związku. W przypadku nieokreślenia w uchwale o likwidacji Związku sposobu przeznaczenia majątku, majątek Związku przechodzi na rzecz Miasta Grodzisk Wielkopolski .
§39
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. (Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 210)
Statut został przyjęty uchwałą nr 01/12/17 podczas Walnego Zgromadzenia Członków Związku w dniu 2 grudnia 2017 roku.

Awatar użytkownika
ZAP
Posty: 207

Re: STATUT

Postautor: ZAP » 16 gru 2017, 21:54

statut zatwierdzony na Walnym Zgromadzeniu 02/12/2017 został zatwierdzony przez KRS dnia 10/01/2018, zmieniony 30.10.2019 w związku ze zmianą siedziby.


Wróć do „STATUT i REGULANINY”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość